Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία “ΔΙΑSYS A.E” δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής, εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. “Ποιότητα” για την  εταιρία  σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρία δεσμεύεται για:

• την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.
• την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών της.
• τη συμμόρφωση των προϊόντων/ υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων.
• την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα τους.
• την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση τους.
• την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών.
• τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΔΙΑSYS A.E:

• Καθιερώνει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό και τμηματικό επίπεδο, τους οποίους παρακολουθεί στενά μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης.
• Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης (Σ.Δ.) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015, ΙSO13485:2016 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 1348:2004 (Αριθ. 32/16-1-04), σχετική με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
• Αναγνωρίζει και παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η  ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
• Προάγει την ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της.
• Παρακολουθεί και μετρά αδιάλειπτα τις κρίσιμες παραμέτρους και τις διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων/ υπηρεσιών και προσωπικού.
• Προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων/ υπηρεσιών, διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει ορίσει ως εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστημάτων, με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης.
Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.

ΔιαSys Logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Φειδιππίδου 13, 11526 Αθήνα, Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο : 210-7776565

Email : info@diasys.gr