Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία δραστηροποιείται στον χώρο του ιατροτεχνολικού εξοπλισμού εδώ και 20 χρόνια.

Διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού, για την τεχνική υποστήριξη (διάγνωση και επίλυση προβλημάτων, επισκευή βλαβών, εκπαίδευση χρηστών), των ειδών που διακινεί.

Η ΔΙΑΣΥΣ ΑΕ εφαρμόζει πολιτική ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά ΙSO 9001:15 και ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Επιπλέον συμμορφώνεται με την ΔΥ8/1348/04 για Εισαγωγές – Εξαγωγές, Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών – Επιστημονικών και εφαρμόζει συστήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015.

ΔιαSys Logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Φειδιππίδου 13, 11526 Αθήνα, Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο : 210-7776565

Email : info@diasys.gr