Προϊόντα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΗΚΓ Syne SCOPE Multiday

Το SyneSCOPE είναι το κορυφαίο λογισμικό HOLTER της ELA Medical το οποίο καλύπτει ανάγκες για μεγάλο όγκο εργασίας σε νοσοκομεία/ κλινικές με υψηλές απαιτήσεις.
Προσφέρει πλήρη ανάλυση πολυήμερων καταγραφών, (έως και 4 ημέρες)  απεικονίζοντας τα αποτελέσματα της μακρόχρονης παρακολούθησης, με διάφορους τρόπους.
Αποτελεί μηχανή ανάλυσης σε έως και 12 κανάλια.
Οι προεκτάσεις που διαθέτει (Heart Rate Variability, ανάλυση QT, ανάλυση κύματος P, κύματος Τ) το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο  για πραγματοποίηση λεπτομερούς διάγνωσης και έρευνας.
Λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS ™ΧΧ

Δυνατότητες
Αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση των αρρυθμιών με βάση κριτήρια τα οποία μπορούν να μεταβληθούν από τον χρήστη.

Διαθέτει αξιόπιστο αλγόριθμο αναγνώρισης μορφολογιών και εκτελεί δυναμική ταξινόμησή τους σε ομάδες, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσματική επιβεβαίωση ή διόρθωση τους από τον αναλυτή ιατρό.

Διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης της διακύμανσης του RR διαστήματος καθώς και ανάλυσης της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability) τόσο στο πεδίο του χρόνου (time domain), όσο και στο πεδίο συχνοτήτων (frequency domain).

Στο πεδίο του χρόνου του Heart Rate Variability, υπολογίζονται όλες οι παράμετροι - συντελεστές που έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία με δυνατότητα 5λεπτης χρονικής ανάλυσης καθ’ όλη τη διάρκεια της καταγραφής.

Στο πεδίο των συχνοτήτων της Heart Rate Variability η φασματική ανάλυση υπολογίζεται σε 3 περιοχές συχνοτήτων μεταβαλλόμενης αξίας, πολύ χαμηλή συχνότητα (very low frequency), χαμηλή συχνότητα (low frequency), υψηλή συχνότητα (high frequency).

Εκτελεί ανάλυση του ST διαστήματος σε όλες τις διαθέσιμες απαγωγές (2, 3, 9, 12) με δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των αποτελεσμάτων ύστερα από μεταβολή του σημείου J και Q.

Αναγνωρίζει και αναλύει βηματοδοτικό παλμό μονοεστιακού ή διπλοεστιακού βηματοδότη, παρέχοντας ιστόγραμμα των αυτόχθονων και βηματοδοτικών συστολών.

Δημιουργεί  και αποθηκεύει τα αρχεία ασθενών στον σκληρό δίσκο τού Η/Υ,

Έχει τη δυνατότητα προσθήκης προγράμματος ανάλυσης όψιμων δυναμικών (Late potentials), εκμεταλλευόμενο την δυνατότητα υψηλής δειγματοληψίας σε 1.000 Hz του καταγραφικού.

Έχει δυνατότητα αναβάθμισης για ανάλυση  του κύματος Ρ (P wave analysis), προσφέροντας μία νέα μη επεμβατική τεχνική για την εκτίμηση και ταξινόμηση των ασθενών  με πιθανότητα ανάπτυξης κολπικής μαρμαρυγής.    

Δυνατότητα αποστολής και λήψης καταγραφών HOLTER μέσω διαδικτύου (internet) χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα e-mail σύνδεσή σας αυτομάτως χωρίς να χρειαστεί να βγείτε από το πρόγραμμα του Holter

Τα κοιλιακά όψιμα δυναμικά  είναι σήματα υψηλής συχνότητας και χαμηλού  εύρους που εμφανίζονται μετά το QRS.  Η παρουσία των σημάτων αυτών συχνά οφείλεται στην καθυστέρηση αγωγιμότητας σε ένα ασθενές μυοκάρδιο

Μετεμφραγματικοί ασθενείς με όψιμα δυναμικά πιθανώς να διακινδυνεύουν την ζωή τους από σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες.

Η ELA Medical παρουσιάζει ένα νέο σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των όψιμων δυναμικών

 


Ανάλυση του ECG
Αμέσως μετά την ανάγνωση της κάρτας μνήμης SD, εμφανίζεται στην οθόνη η  ανάλυση του καταγεγραμμένου ECG.
Στην οθόνη αυτή φαίνονται όλα τα γεγονότα τα οποία έχουν ανιχνευθεί από το SyneScope τα οποία είναι :
ΗR :           καμπύλη καρδιακού ρυθμού
Marker:     γεγονότα στα οποία ο ασθενής χρησιμοποίησε το κουμπί event του καταγραφικού κατά την διάρκεια της καταγραφής
Brady:       επεισόδια βραδυκαρδίας
Pause:      Παύσεις
MB:           επεισόδια κατά τα οποία παρατηρείται μείωση κατα 75% του καρδιακού ρυθμού σε σχέση με την μέση τιμή
RR Instable: περίοδοι στις οποίες παρατηρείται ακανόνιστος υπερκοιλιακός ρυθμός. Τα επεισόδια αυτά μπορεί να είναι κολπική μαρμαρυγή, πτερυγισμός ή κολπική αρρυθμία
SVPB:           επεισόδια εκτάκτων υπερκοιλιακών
SVT:             επεισόδια υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας
SVBg/SVTg:  επεισόδια υπερκοιλιακών διδυμιών και τριδυμιών
VPB:             επεισόδια εκτάκτων κοιλιακών
VT:               επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας
VBg/VTg:     επεισόδια κοιλιακών διδυμιών και τριδυμιών
Artifacts:     Παράσιτα

Ολα τα παραπάνω γεγονότα εξαρτώνται απόλυτα από το πρωτόκολλο το οποίο έχει ορισθεί στο οποίο μπορεί να επέμβει και να αλλάξει ο χρήστης. Στο πρωτόκολλο ρυθμού μπορεί να γίνει επιλογή δύο πρωτοκόλλων που υπάρχουν: ένα για ενήλικες (Adult) και ένα για μικρά παιδιά (newborn).
Στο πρωτόκολλο μπορούν να επιλεγούν από τον χρήστη ένα από τα δύο πρωτόκολλα (nominal), τα κανάλια που επιθυμούμε να αναλυθούν (A,B,C), ενώ μπορούμε να μεταβάλλουμε τα εξής :

 • το ελάχιστο όριο της διάρκειας γεγονότος παύσης (minimum pause, duration, ms)
 • όριο βραδυκαρδίας (bradycardia threshold, bpm)
 • όριο υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (SVT threshold, bpm)
 • όριο κοιλιακής ταχυκαρδίας (VT threshold, bpm)
 • όριο υπερκοιλιακών εκτάκτων (SVE prematurity,%)
 • όριο κοιλιακών εκτάκτων (VE prematurity,%)

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει και να επαναταξινομεί μορφολογικά και να χαρακτηρίζει τις οικογένειες των QRS που έχει αναγνωρίσει ο αναλυτής.

Εχει επίσης την δυνατότητα να εισέρχεται στην οικογένεια και να πραγματοποιεί beat by beat ανάλυση και επαναταξινόμισ, την δυνατότητα αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή την πλήρη ανάλυση και καταγραφή για κάθε ασθενή,
ενώ συνεργάζεται και με μονάδα επανεγραφόμενου CD με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η αρχειοθέτηση όλων των ασθενών με χαμηλό κόστος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ELA MEDICAL, ΓΑΛΛΙΑ www.sorin-crm.com

 • Arky-WitteMetalenkast-1-1.jpg
 • cropped-SphenoCath_FINAL.test_.png
 • ela medical-sorin 1.JPG
 • fiab logo.jpg
 • inno_logo1.jpg
 • lode.png
 • LOGO-HemaClear-Large.png
 • Logo-progetti.jpg
 • meditech_logo.jpg
 • mir-logo.jpg
 • Primedic_Logo.jpg
 • talley.jpg